T'interessa

Òrgans de govern i executius

Òrgans de govern i executius

ESTRUCTURA DIRECTIVA

La Llei 2/2020, de 2 de desembre, de la Generalitat, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic Valencià, el Decret 84/2021, de 18 de juny, del Consell, d'aprovació de l'Estatut de l'Institut Cartogràfic Valencià i el Decret 71/2023, de 12 de maig, del Consell, de modificació del Decret 84/2021, establixen de forma detallada l'organització, funcionament i règim jurídic de l'Institut Cartogràfic Valencià (ICV).

Els òrgans directius de l'Institut Cartogràfic Valencià són el Consell de Direcció i la Direcció de l'Institut Cartogràfic Valencià.

El Consell de direcció

El Consell de Direcció es concep com l'òrgan col·legiat de control, planificació i supervisió de l'activitat de l'organisme. Està integrat per la Presidència, que correspon a la persona titular de la Conselleria d'adscripció, la Vicepresidència primera, que correspon a la persona titular de la Secretaria Autonòmica en matèria d'Ordenació del Territori, la Vicepresidència segona, que correspon a la persona titular de la direcció de l'Institut Cartogràfic Valencià i 3 vocalies, en total sis persones.

Les vocalies (3), són nomenades pel Consell a proposta de la persona titular de la Conselleria d'adscripció, a instàncies de la direcció de l'Institut Cartogràfic Valencià.

La Direcció de l'Institut Cartogràfic Valencià

La Direcció és l'òrgan executiu i de gestió ordinària de l'Institut. El nomenament del director està publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA

El personal de l'Institut Cartogràfic Valencià tindrà relació de caràcter funcionarial o laboral i es regirà per la normativa sobre ocupació pública aplicable al personal de l'administració de la Generalitat. L'Institut Cartogràfic Valencià podrà contractar personal laboral propi en els termes i condicions que, a este efecte, establisca la legislació bàsica o autonòmica en la matèria, per a l'acompliment de funcions no reservades en els cossos, escales i agrupacions professionals funcionarials adscrits a este. La relació de llocs de treball de l'Institut Cartogràfic Valencià comprendrà tots els llocs de treball adscrits a l'organisme.

Sota la dependència directa de la Direcció dependran, amb el màxim rang administratiu, la Secretaria General i la Subdirecció General de Geomàtica. De la primera dependrà, al seu torn, el Servici de Suport Tècnic i de Coordinació Administrativa.

La Subdirecció General de Geomàtica de l'Institut, per al compliment de les seues funcions s'estructura en els següents servicis:

  • Servici de Cartografia
  • Servici de Geodèsia i Delimitació Territorial
  • Servici d'Observació del Territori
  • Servici d'Infraestructures Geomàtiques
  • Servici de Registre i Gestió de la Informació Geogràfica

 

Òrgans

D'acord amb la LLEI 2/2020, de 2 de desembre, de la Generalitat, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic Valencià, el Consell de Direcció de l'Institut Cartogràfic Valencià és l'òrgan col·legiat de control, planificació i supervisió de l'activitat de l'organisme.

El Consell de Direcció està format per:

a) La Presidència, que correspon a la persona titular de la conselleria d'adscripció, el vot de la qual serà diriment en cas d'empat.

b) La Vicepresidència primera, que correspon a la persona titular de la secretaria autonòmica en matèria d'ordenació del territori. En el cas d'inexistència d'este òrgan en l'estructura de la conselleria competent en matèria d'ordenació del territori, el seu lloc l'ocuparà la persona titular de la sotssecretària d'esta conselleria.

c) La Vicepresidència segona, que correspon a la persona titular de la direcció de l'Institut Cartogràfic Valencià.

d) Tres vocalies nomenades pel Consell, a proposta de la persona titular de la conselleria d'adscripció, a instàncies de la direcció de l'Institut Cartogràfic Valencià, d'entre el personal funcionari de carrera del cos superior tècnic de geodèsia i cartografia de l'administració de la Generalitat. En qualsevol moment, a proposta de la persona titular de la conselleria d'adscripció, es podran renovar estes vocalies.

e) La persona titular de la Secretaria del Consell de Direcció, amb veu però sense vot, nomenada per la persona titular de la direcció de l'Institut Cartogràfic Valencià, entre personal funcionari del subgrup A1 de l'organisme.

Les funcions del Consell de Direcció són les següents:

a) La proposta del Pla pluriennal de gestió i del Programa anual d'actuació de l'Institut Cartogràfic Valencià elaborats per la direcció de l'Institut, per a elevar-los, per a la seua aprovació, amb les esmenes corresponents, si és el cas, a la persona titular de la conselleria amb competències en matèria d'ordenació del territori, així com el seguiment i control de la seua execució.

b) El control de la labor de direcció i gestió ordinària duta a terme per la Direcció de l'Institut Cartogràfic Valencià.

c) L'aprovació dels comptes anuals de l'Institut Cartogràfic Valencià.

d) Qualsevol altra que se li atribuïsca per l'ordenament jurídic.

A més de les atribucions establides en la Llei 2/2020, seran funcions del Consell de Direcció:

  1. Proposar el Pla cartogràfic o les seues pròrrogues a la conselleria d'adscripció per a la seua elevació en el Consell, al qual li correspon la seua aprovació,
  2. L'avaluació dels resultats del Pla cartogràfic i del Programa anual d'actuació de l'exercici anterior
  3. L'aprovació de la proposta de pressupost anual de l'Institut Cartogràfic Valencià

El funcionament i el règim aplicable en el Consell de Direcció s'ajustarà a les normes generals que regulen el règim jurídic dels òrgans col·legiats en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic; a allò disposat per la Llei 2/2020, d'acord amb el número 4 del seu article 6 i al que es disposa a continuació:

a) Les funcions del Consell de Direcció no són susceptibles de delegació.

b) El Consell de Direcció es reunirà ordinàriament almenys una vegada l'any i, extraordinàriament, quan ho considere necessari la Presidència, a iniciativa pròpia o bé a instàncies de qualsevol de les vicepresidències.

c) La convocatòria de les sessions, amb expressió de l'ordre del dia, serà acordada i notificada almenys amb 48 hores d'antelació a la data de realització de la sessió. En casos d'urgència justificada podrà convocar-se la sessió amb una antelació no inferior a 24 hores. La convocatòria es cursarà per correu electrònic, a l'adreça que s'indique en la proposta de nomenament.

d) Les actes de les sessions anteriors i la documentació o antecedents necessaris per als debats o l'adopció d'acords es posaran, excepte en el cas de reunió urgent, a la disposició de les persones membres del Consell de Direcció juntament amb la convocatòria, en un sistema d'intercanvi de fitxers, la qual cosa s'indicarà en la convocatòria de la sessió.

e) Per a la seua vàlida constitució i adopció d'acords farà falta la presència de les persones que ostenten la Presidència i la Secretaria del Consell de Direcció, o de les quals les substituïsquen, i de la majoria de les persones membres en primera convocatòria. En el cas que, en la primera convocatòria, no s'aconseguira el quòrum necessari per a constituir el ple, s'entendrà automàticament convocada una segona convocatòria trenta minuts després de la primera, considerant-se vàlidament constituïda amb els membres presents.

f) Els acords del Consell de Direcció s'adoptaran per majoria dels membres presents i, en cas d'empat, la persona titular de la Presidència podrà exercir el vot de qualitat.

g) Les actes de les sessions del ple s'aprovaran, amb caràcter general, en la següent reunió del Consell de Direcció i contindran els punts que establisca la llei, el contingut succint de les deliberacions, els acords adoptats, i també el resultat de les votacions. Quan un integrant del ple vulga fer constar de manera expressa el contingut d'una intervenció, la lliurarà a la Secretaria en les 48 hores següents a la sessió, perquè s'incorpore, si escau, a l'acta.

No obstant això, després de la celebració d'eleccions autonòmiques, i en tot cas abans de la constitució del Consell de la Generalitat, els vocals cessants es reuniran en sessió convocada només a l'efecte d'aprovar l'acta de l'última sessió realitzada.

h) A les reunions dels plens podran assistir, convidats per la Presidència a iniciativa pròpia o d'algun membre del Consell de Direcció, les persones tècniques o expertes que, per la seua qualificació o pels temes a tractar, es considere oportú.

La Secretaria del Consell de Direcció tindrà les funcions següents:

a) Assistir a les reunions del Consell de Direcció, amb veu però sense vot.

b) Efectuar la convocatòria de les sessions del Consell de Direcció per ordre de la persona que exercisca la Presidència, així com les citacions en els membres.

c) Preparar el despatx dels assumptes i redactar i autoritzar les actes de les sessions.

d) Rebre els actes de comunicació dels membres amb el Consell de Direcció, les notificacions, peticions de dades, rectificacions o qualsevol classe d'escrit de quin haja de tindre coneixement.

e) Expedir certificats de les consultes, dictàmens o acords adoptats pel Consell de Direcció.

f) Qualsevol altra funció inherent a la seua condició que haja fixat la normativa que establix el règim jurídic dels òrgans col·legiats en l'àmbit del sector públic.

La persona titular de la Direcció de l'Institut Cartogràfic Valencià, amb rang de direcció general, serà nomenada i cessada pel Consell, a proposta de la Presidència del Consell de Direcció de l'Institut Cartogràfic Valencià.

D'acord amb la LLEI 2/2020, de 2 de desembre, de la Generalitat, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic Valencià, són competències de la Direcció de la Institut Cartogràfic Valencià:

a) La representació institucional i les relacions ordinàries amb altres òrgans de l'administració autonòmica i amb altres administracions públiques o entitats públiques o privades, en totes aquelles matèries competència de l'organisme.

b) La direcció i gestió ordinària de l'Institut Cartogràfic Valencià. La direcció exercirà les seues competències en el marc de les directrius del Pla pluriennal de gestió i del Programa anual d'actuació.

c) Assumir la màxima responsabilitat del funcionament dels servicis que integren l'organisme, exercint la direcció, gestió, inspecció i organització interna de la totalitat de les activitats, òrgans, centres, equips i instal·lacions de l'organisme, impartint per a això les corresponents instruccions.

d) Executar i fer complir els acords del Consell de Direcció de l'Institut Cartogràfic Valencià.

e) La signatura de convenis amb altres entitats i l'acceptació de les delegacions de competències o encàrrecs de gestió de funcions d'altres entitats del sector públic a favor de l'Institut Cartogràfic Valencià.

f) L'exercici de la direcció superior del personal adscrit a l'organisme i l'elaboració de les propostes a l'òrgan competent en matèria de funció pública, en matèria de provisió de llocs de treball, de relacions de llocs de treball i d'oferta d'ocupació pública.

g) Elaborar i proposar al Consell de Direcció el Pla pluriennal de gestió i el Programa anual d'actuació.

h) Proposar les normes tècniques que regiran la producció de la cartografia oficial de la Comunitat Valenciana.

i) Elaborar i proposar el Pla cartogràfic, així com el seu desenvolupament, execució i modificació.

j) L'elaboració de l'avantprojecte de pressupost de l'Institut Cartogràfic Valencià.

k) L'actuació com a òrgan de contractació, amb totes les funcions que siguen inherents.

l) La gestió econòmica i pressupostària de l'Institut Cartogràfic Valencià: autoritzar, disposar i reconéixer les obligacions econòmiques, així com ordenar els pagaments.

m) L'elaboració de la memòria justificativa i econòmica del Pla pluriennal de gestió i del Programa anual d'actuació.

n) La contestació de les queixes pel funcionament dels servicis de l'Institut Cartogràfic Valencià.

o) La concessió de llicències d'ús de la informació geogràfica.

p) Informar sobre els assumptes que el sector públic de la Comunitat Valenciana sotmeta a la seua consideració en les matèries que siguen competència de l'organisme.

q) Emetre els informes contemplats en les lletres e i f del número 3 de l'article 4 i en l'article 38 d'esta llei, així com qualsevol altre que, en matèria que siga competència de l'Institut Cartogràfic Valencià, se li sol·licite.

r) Complir les altres funcions que li siguen atribuïdes

A més de les concretes atribucions establides en la Llei 2/2020, l'elaboració dels acords que hagen de sotmetre's a l'aprovació del Consell de Direcció, d'acord amb la lletra r del número 2 de l'article 7 de l'esmentada llei, i l'organització dels Servicis

Correspondran a la Presidència les següents funcions:

a) La representació institucional de la Institut Cartogràfic Valencià, sense perjudici d'aquells supòsits en els quals puga encomanar-se a la Direcció de l'Institut.

b) Acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i la fixació de l'ordre del dia.

c) Presidir les sessions, moderar el desenvolupament dels debats, establint els temps de les intervencions i els torns de rèplica. Podrà suspendre les sessions per causes justificades.

d) Dirimir els empats amb el seu vot de qualitat.

e) Visar les actes i certificats dels acords de l'òrgan.

f) La resta de funcions inherents a la seua condició de presidència d'òrgan col·legiat que establisquen les normes generals que regulen el règim jurídic dels òrgans col·legiats en l'àmbit del sector públic.

En cas de vacant, absència, malaltia o causa d'abstenció, les funcions de la Presidència s'exerciran per la Vicepresidència primera del Consell de Direcció de l'Institut Cartogràfic Valencià i, en defecte d'això, per la Vicepresidència segona.

La Presidència podrà efectuar la delegació de l'exercici de competències i la de signatura en qualsevol de les dues Vicepresidències. La delegació de l'exercici de competències i, si és el cas, la seua revocació, s'efectuarà mitjançant una resolució de la Presidència, que serà publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.