T'interessa

Portales

Sísmica

Sísmica

En la Comunitat Valenciana, segons la Llei 2/2020, de 2 de desembre, de la Generalitat, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic Valencià, és funció de l'ICV, d'acord amb l'apartat h) de l'article 4. 2 , establir, gestionar, conservar i actualitzar la infraestructura de la xarxa sísmica de la Comunitat Valenciana. Així mateix, l'article 46 disposa que l'Institut Cartogràfic Valencià és l'organisme encarregat de projectar, desplegar, mantindre i explotar la xarxa sísmica de la Comunitat Valenciana com a eina bàsica de la Generalitat per a la detecció dels esdeveniments sísmics ocorreguts en territori valencià.

L'ICV en col·laboració amb l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències de la GVA, la Universitat d'Alacant i les Diputacions de Castelló i Alacant, han desenvolupat la Xarxa Sísmica Autonòmica de la Comunitat Valenciana, SISCOVA.

Aquesta xarxa és gestionada per la Unitat de Registre Sísmic de la Universitat d'Alacant, en el marc d'un acord de col·laboració subscrit entre l'ICV i la Universitat d'Alacant en 2022, per a ampliar la xarxa sísmica d'aquesta universitat d'aquesta universitat i cobrir la totalitat del territori de la Comunitat Valenciana.Estacions Sísmiques

La Xarxa SISCOVA està constituïda per nou estacions sísmiques, set localitzades en la Comunitat Valenciana i dues a la Regió de Múrcia. En el visor cartogràfic es pot consultar la informació específica de cadascuna de les estacions que inclou:

 • Identificació i ubicació de l'estació.
 • Tipologia del sensor i digitalitzador de registre instal·lat.
 • Fitxa amb el resum de les característiques tècniques de l'estació en format PDF.
 • Senyal en temps real mitjançant la gràfica que mostra les últimes 24 hores de registre de l'estació.

Catàleg Sísmic

La Xarxa Sísmica de la Comunitat Valenciana rep les observacions en temps real registrades per les estacions sísmiques, processa les dades d'una forma automatitzada i manual per analistes especialitzats. Tot això permet la creació d'un catàleg de sismes i la publicació dels esdeveniments registrats d'una forma dinàmica. Aquesta base de dades SISCOVA s'actualitza automàticament cada vegada que ocorre un esdeveniment de magnitud igual o superior a 2.5 i manualment quan és de magnitud inferior.

En el visor cartogràfic es mostren els sismes catalogats, mitjançant consulta espacial sobre el mapa, es pot conéixer la següent informació de cada terratrémol:

 • Moment en el qual s'ha produït el sisme: Data i hora expressada en UTC (Temps Universal Coordinat). A l'Espanya peninsular, la diferència de l'hora oficial, la que marca el nostre rellotge, respecte a l'hora UTC és d'una hora d'avançament a l'hivern o de dos en l'horari d'estiu.
 • Magnitud: És una mesura de l'energia alliberada per un terratrémol i es determina a partir del senyal registrat en un sismograma. Pel que, es calcula una magnitud mitjana, en funció de les magnituds registrades per totes les estacions que han participat en la localització. Si alguna estació no ha registrat correctament l'amplitud s'elimina d'aquest càlcul. 

Depenent del tipus d'ona del sismograma s'obté una escala de magnitud diferent (ML, Ms, mb, Mw). La més coneguda és la magnitud local de Richter ML definida per a ser usada en terratrémols locals (no més de 600 km). 

El càlcul es realitza aplicant la següent formula: 

ML= log 10 (A) – log 10 (A0) 

A: És l'amplitud del senyal mesurat en mil·límetres. 

A0: És el valor utilitzat per a la correcció de l'amplitud en funció de la distància. 

Com les escales de magnitud són logarítmiques, un terratrémol per exemple de magnitud 6, en termes d'energia alliberada és 30 vegades major, que un de magnitud 5.

 • Fases: Nombre total de fases detectades, utilitzades per a calcular la localització de l'esdeveniment. 
 • RMS: Error mitjà quadràtic dels residus dels temps de viatge. 
 • Profunditat: Distància sota l'epicentre en quilòmetres, a la qual s'estima que s'ha produït el terratrémol. 
 • Localització: Informació sobre la situació geogràfica on es troba l'epicentre del terratrémol: municipi, comarca, província, zona,..
 • Confirmat:
  • Sí: Quan l'analista que realitza la localització té la certesa de què es tracta d'un esdeveniment d'origen sísmic natural.
  • No: Si es considera que existeix incertesa respecte a l'origen de l'esdeveniment. 
 • Localització automàtica:
  • Sí: Quan la localització ha sigut realitzada automàticament. Això significa que la localització pot contindre errors, ja que no ha sigut revisada per un analista.
  • No: Quan la localització ha sigut revisada per un analista i és realitzada de manera manual.