T'interessa

Portales

Delimitació municipal

En la Comunitat Valenciana, segons la Llei 2/2020, de 2 de desembre, de la Generalitat, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic Valencià, és funció de l'ICV, d'acord amb la lletra e) de l'article 4.2 de, l'elaboració i el manteniment del mapa municipal, que consisteix, d'acord amb l'article 41.1 de la mateixa llei, en la recuperació dels línies límit de tots els municipis de la Comunitat Valenciana. D'acord amb l'article 43.3 de la mateixa llei, l'ICV en col·laboració amb els ajuntaments, planifica anualment els treballs i els executa. Els treballs tècnics és realitzaran en col·laboració amb els ajuntaments i amb l'Instituto Geográfico Nacional (IGN), que els supervisarà finalment.

La documentació jurídica i cartogràfica relativa a línies límit municipals i els seues millores geomètriques és pot consultar a través de:

  • Visor cartogràfic específic: mostra el mapa municipal de caràcter oficial en la Comunitat Valenciana amb informació procedent del Registre Central de Cartografia (RCC) de l'IGN i del projecte de millores geomètriques de l'ICV. A títol informatiu és mostra la cartografia cadastral, recordant que no te validesa a efectes jurisdisccionals.

 

 

 

En les línies en les quals s'ha finalitzat la millora geomètrica es pot accedir a les resolucions (publicacions DOGV i actes addicionals), ressenyes i descàrrega de la cartografia en el sistema geodèsic de referència ETRS89, projecció cartogràfica UTM fus 30, en format GeoPackage.

Cada línia límit jurisdiccional entre els termes municipals es troba inscrita en el Registre Central de Cartografia (RCC) segons el Full Registral. La documentació jurídica associada està constituïda per l'Acta de delimitació amb l'operació practicada, per a reconéixer la línia de terme i assenyalar les fites duta a terme pels Ajuntaments implicats i l'IGN. La documentació tècnica està constituïda pels quaderns de camp dels alçaments topogràfics realitzats i planimetries de l'època.

Sobre la base de l'estat jurídic de cada línia inscrita en el RCC, aquestes poden ser:

  • Línies avalades jurídicament: Existeix títol jurídic que avala la línia: sentència judicial, resolució administrativa o acta de delimitació on els ajuntaments van manifestar la seua conformitat expressa o algun d'ells no va assistir a l'acte de signatura, però consta de manera fefaent que va ser citat a aquest acte.
  • Línies parcialment provisionals: Consta expressament en l'acta el desacord entre els ajuntaments sobre algun tram de la línia, o bé la geometria en algun dels seus trams no està avalada per cap títol jurídic. La geometria inscrita corresponent a aqueix tram o trams es considera provisional i sense valor jurídic.
  • Línies provisionals: Consta expressament en l'acta de delimitació el desacord entre els ajuntaments sobre la línia completa, o bé la geometria no està avalada per cap títol jurídic. En el RCC es considera la geometria com a provisional i sense valor jurídic.

Una vegada finalitzada l'execució dels treballs tècnics de millora geomètrica en col·laboració amb l'IGN, es procedeix a la seua validació jurídica mitjançant: 

  • Publicació en el DOGV, en el cas de línies avalades jurídicament.
  • Signatura d'Actes Addicionals, en el cas de línies provisionals o parcialment provisionals.

Tota la documentació s'incorporarà en el RCC. En qualsevol cas, les geometries millorades reflectiran fidelment la descripció de les línies de terme contingudes en els actes de delimitació originals i no suposen cap alteració dels termes municipals.