Visualització de contingut web

Delimitació municipal

 

 

 

Les línies límit municipals que tenen el caràcter d'oficial i, per tant, valor jurisdiccional són les que es troben inscrites en el Registro Central de Cartografía (RCC), dependent del Ministerio de Fomento.

La majoria d'aquestes línies límit estan definides per mitjà d'actes de delimitació alçades per l'Institut Geogràfic Nacional i aprovades pels municipis implicats a la fi del segle XIX o principis del XX. Aquestes actes de delimitació, en les quals es descriu de forma literal amb tot detall per on discorre el límit municipal, s'acompanyen d'una geometria de la línia, de manera que puga ser representada sobre un mapa. No obstant això, al llarg de les dècades transcorregudes fins a l'actualitat, aquestes geometries han experimentat diversos processos de còpia i digitalització que han donat lloc a serioses distorsions. Així, actualment els municipis es troben amb el problema que les úniques delimitacions municipals amb valor jurisdiccional presenten un nivell d'incertesa en la seua geometria que ronda els 40 metres com a mitjana, sent molt superior en alguns casos concrets.

Amb la finalitat d'evitar la inseguretat jurídica que es deriva d'aquest escenari, l'Institut Cartogràfic Valencià va començar en 2016 el projecte de Recuperació, millora geomètrica i replanteig provisional de les línies límit municipals de la Comunitat Valenciana, l'objectiu principal del qual consisteix a definir la geometria de les línies límit amb una precisió submètrica i inscriure-la en el RCC.

D'altra banda, el cost dels treballs és assumit de forma íntegra per l'ICV, a excepció de l'eventual monumentació definitiva dels mollons que hagueren desaparegut.

Des del punt de vista tècnic, la informació de partida per a la recuperació i millora geomètrica de les línies límit són les actes de delimitació i els quaderns de camp associats a elles.

En primer lloc es desenvolupen els quaderns de camp, la qual cosa permet conéixer la ubicació aproximada dels mollons que materialitzen la línia límit sobre el terreny. D'aquesta manera es localitzen aquells mollons que encara existeixen i se'ls assigna coordenades mitjançant tècniques GPS.

Per a situar aquells mollons que han desaparegut es realitza un nou càlcul dels quaderns de camp, però ja coneixent les coordenades dels mollons existents. D'aquesta manera, i a més analitzant la descripció que es realitza en l'acta de delimitació i estudiant fonts cartogràfiques i fotogràfiques antigues, pot inferir-se la ubicació original dels mollons que hagueren desaparegut i se'ls pot donar coordenades.

Aquesta mateixa tasca es realitza per a la resta de punts d'inflexió de la línia límit, de manera que la seua geometria quede perfectament definida.

Els municipis interessats a participar en el projecte únicament han de fer arribar a l'Institut Cartogràfic Valencià una sol·licitud oficial realitzada per l'alcalde. L'ICV, en la mesura que siga possible, els inclourà en la següent campanya de treballs de millora geomètrica de línies límit jurisdiccionals.