Protecció de Dades

Protecció de Dades

 

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

 

Persona titular de la Direcció de l'Institut Cartogràfic Valencià

Ciutat Administrativa 9 d'octubre. C/ de la Democràcia, 77. Torre 1 - Planta 1ª
46018 - València

DELEGAT/ADA DE PROTECCIÓ DE DADES

En tot cas, els sol·licitants podran contactar amb el Delegat/da de Protecció de Dades de la Generalitat per mitjà del correu electrònic dpd@gva.es, o de l'adreça postal:
Conselleria de  Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica.
Delegat/ada de Protecció de Dades de la Generalitat
Passeig de l'Albereda, 16
46010 - València

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Podrà exercitar els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat de les seues dades de caràcter personal incloses en els tractaments d'aquesta Conselleria.

EXERCICI DE DRETS

Per a exercitar els drets haurà de presentar un escrit davant la Sotssecretaria de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat. Haurà d'especificar quin d'aquests drets sol·licita que siga satisfet i si no autoritza l'obtenció de dades d'identitat del sol·licitant o, si escau, del representant legal, ha d'aportat la documentació acreditativa de la identitat i representació. A més podrà exercitar els seus drets de forma telemàtica a través del següent enllaç:
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19757 (tràmit Z de l'ICV).

RECLAMACIÓ DAVANT L'AEPD

En cas de considerar vulnerat el seu dret a la protecció de dades personals, podrà interposar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades
https://www.aepd.es/

 

Més informació sobre protecció de dades.