Xarxa Geodèsica de Quart Ordre de la Comunitat Valenciana

Xarxa Geodèsica de Quart Ordre de la Comunitat Valenciana

La xarxa més densa del territori

La Xarxa de Quart Ordre de la Comunitat Valenciana és una Xarxa Geodèsica tridimensional pròpia i d'àmbit autonòmic, de més de 1500 vèrtexs de coordenades conegudes en ETRS89 (European Terrestrial Reference System 1989). Aquests vèrtexs geodèsics, materialitzats físicament sobre el terreny per mitjà de pilars i claus, entre els quals s'ha efectuat observacions geodèsiques, per tècniques de Posicionament per Satèl·lit GPS, a fi de determinar la seua posició X,Y,h.

Com a consequència de les recomanacions de EUROGEOGRAPHICS per a l'establiment del Datum ETRS89, (European Terrestrial Reference System 1989), com a Sistema de Referència Geodèsic Oficial en Europa, en els últims anys l'ICV ha realitzat treballs de reprocessament i ajust de les observacions GPS de la Xarxa Geodèsica de Quart Ordre de la Comunitat Valenciana, emmarcats  la "Red Geodésica Nacional por Técnicas Espaciales" (REGENTE-IGN).

Amb la publicació del REIAL DECRET 1071/2007 pel que es regula el Sistema Geodèsic Oficial a España, ETRS89, es posa a disposició dels usuaris a través d'aquesta pàgina, les noves ressenyes de la Xarxa Geodèsica de 4t Ordre.  Els resultats venen expressats en coordenades geodèsiques latitud, longitud y h* elipsoidal sobre l'elipsoide GRS80 i en coordenades UTM ETRS89-Fus 30, amb altitud Ortomètrica H*, i són fruit de noves campanyes geodèsiques realitzades.

La Xarxa de Quart Ordre Autonòmica, ajustada únicament amb observables GNSS per l'ICV, és consistent amb el marc de les Xarxes d'Estacions de Referència GNSS i densifica els resultats de la Xarxa REGENTE (IGN), en haver-se establert aquesta com a constricció.