Qui som

Qui som

L'Institut Cartogràfic Valencià (ICV), creat l'any 1997 i regulat per la Llei 2/2020, de 2 de desembre, de la Generalitat, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic Valencià, és un organisme autònom de la Generalitat, amb la naturalesa i el règim jurídic que la normativa valenciana vigent en matèria de sector públic instrumental contempla.

L'Institut Cartogràfic Valencià té personalitat jurídica pública pròpia, patrimoni i tresoreria propis, autonomia funcional i de gestió i plena capacitat jurídica i d'obrar per a organitzar i exercir les funcions que li atribuïxen en la Llei 2/2020 i qualsevol altra norma. Li corresponen, a més, totes les potestats administratives necessàries per al compliment de les seues funcions.

El personal de l'ICV tindrà relació de caràcter funcionarial o laboral i es regirà per la normativa sobre ocupació pública aplicable al personal de l'administració de la Generalitat.

El ICV podrà contractar personal laboral propi en els termes i condicions que, a este efecte, establisca la legislació bàsica o autonòmica en la matèria, per a l'acompliment de funcions no reservades en els cossos, escales i agrupacions professionals funcionarials adscrits a este

L'Estatut de l'Institut Cartogràfic Valencià, aprovat mitjançant el Decretr 71/2023, de 12 de maig, del Consell, de modificació de l'Estatut de l'Institut Cartogràfic Valencià (DOGV núm. 9598 de 18.05.2023), dota a l'ICV d'una estructura adequada al compliment de les funcions que té assignades i distribuïx la competència entre els seus òrgans.

En l'àmbit de les seues funcions, té la condició de mig propi instrumental i de servei tècnic de l'administració de la Generalitat i dels seus ens, organismes i entitats dependents. Es configura per tant com l'entitat científica i tècnica de la Generalitat en matèria de geomàtica, que inclou els tradicionals camps de coneixement del territori com la cartografia, la fotogrametria, la teledetecció, la geodèsia, els sistemes d'informació geogràfica i la geofísica.

L'activitat de l'Institut Cartogràfic Valencià gira, d'acord amb l'Article 4. Funcions de la citada Llei al voltant dels següents eixos fonamentals:

 • Redacció del Pla Cartogràfic
 • Captura anual d'informació fotogramètrica i de satèl·lit del territori Valencià.
 • Elaboració d'ortofotos de la Comunitat Valenciana.
 • Actualització de la base cartogràfica 1:5.000 de la Generalitat.
 • Elaborar, mantindre, actualitzar, distribuir, explotar i publicar les bases de dades cartogràfics i sèries cartogràfiques derivades a diferents escales.
 • Gestionar la disponibilitat pública de la cartografia temàtica produïda per la Generalitat a través del visor de cartografia de la Generalitat.
 • El Registre Cartogràfic Valencià
 • El Nomenclátor Geogràfic Valencià
 • Millorar geomètricament les línies límit dels municipis del territori valencià.
 • Gestionar i mantindre operativa les xarxes geodèsiques de la Generalitat: Xarxa de 4t ordre i xarxa GNSS d'Estacions de Referència Valencianes (xarxa ERVA).
 • El disseny, desenvolupament, manteniment, distribució i explotació de productes, programari i aplicacions informàtiques de qualsevol camp o matèria relacionada amb dades georeferenciades, així com l'assessorament tècnic i la prestació de qualsevol mena de servei informàtic relacionat.
 • La formació del personal del sector públic valencià en matèria de geomàtica i sistemes d'informació geogràfica.

 

A més, com a entitat científica i tècnica de la Generalitat en matèria de geomàtica, té també les funcions següents:

 • Representar a la Generalitat davant altres òrgans cartogràfics estatals o internacionals.
 • Elaborar estudis, emetre informes i formular suggeriments en l'àmbit de les seues funcions, destinats a les diferents Conselleries de la Generalitat, al Consell o al sector públic de la Generalitat, siga a iniciativa d'aquests òrgans o a iniciativa pròpia.
 • Realitzar els serveis cartogràfics de caràcter i interés general per a la Generalitat, a càrrec del seu propi pressupost o a càrrec dels pressupostos d'aquells departaments per als quals es realitzen.
 • Elaborar, amb caràcter previ i vinculant, un informe sobre la contractació o execució de treballs, productes o serveis geomàtics per part de qualsevol departament de la Generalitat.
 • Emetre, amb caràcter previ i vinculant, un informe sobre la publicació via Internet de qualsevol mena d'informació geogràfica per part de la Generalitat. La finalitat d'aquest informe és garantir que totes les dades geogràfiques de referència i els corresponents serveis d'informació geogràfica estiguen disponibles en la Infraestructura de dades espacials valenciana, a través de la seua geoportal.

 

En l'apartat de transparència trobaràs més informació institucional, administrativa i econòmica pressupostària.