Qui som

Qui som

L'Institut Cartogràfic Valencià és un organisme autònom de la Generalitat creat l'any 1997 al qual li correspon, d'acord amb la LLEI 2/2020, de 2 de desembre, de la Generalitat, de la informació geogràfica i de l'Institut Cartogràfic Valencià, l'exercici de les activitats geomàtiques que siguen necessàries per a l'exercici de qualsevol competència pròpia de la Generalitat.

En l'àmbit de les seues funcions, té la condició de mig propi instrumental i de servei tècnic de l'administració de la Generalitat i dels seus ens, organismes i entitats dependents. Es configura `per tant com l'entitat científica i tècnica de la Generalitat en matèria de geomàtica, que inclou els tradicionals camps de coneixement del territori com la cartografia, la fotogrametria, la teledetecció, la geodèsia, els sistemes d'informació geogràfica i la geofísica.

L'activitat de l'Institut Cartogràfic Valencià gira, d'acord amb l'Article 4. Funcions de la citada Llei al voltant dels següents eixos fonamentals:

 • Redacció del Pla Cartogràfic
 • Captura anual d'informació fotogramètrica i de satèl·lit del territori Valencià.
 • Elaboració d'ortofotos de la Comunitat Valenciana.
 • Actualització de la base cartogràfica 1:5.000 de la Generalitat.
 • Elaborar, mantindre, actualitzar, distribuir, explotar i publicar les bases de dades cartogràfics i sèries cartogràfiques derivades a diferents escales.
 • Gestionar la disponibilitat pública de la cartografia temàtica produïda per la Generalitat a través del visor de cartografia de la Generalitat.
 • El Registre Cartogràfic Valencià
 • El Nomenclátor Geogràfic Valencià
 • Millorar geomètricament les línies límit dels municipis del territori valencià.
 • Gestionar i mantindre operativa les xarxes geodèsiques de la Generalitat: Xarxa de 4t ordre i xarxa GNSS d'Estacions de Referència Valencianes (xarxa ERVA).
 • El disseny, desenvolupament, manteniment, distribució i explotació de productes, programari i aplicacions informàtiques de qualsevol camp o matèria relacionada amb dades georeferenciades, així com l'assessorament tècnic i la prestació de qualsevol mena de servei informàtic relacionat.
 • La formació del personal del sector públic valencià en matèria de geomàtica i sistemes d'informació geogràfica.

 

A més, com a entitat científica i tècnica de la Generalitat en matèria de geomàtica, té també les funcions següents:

 • Representar a la Generalitat davant altres òrgans cartogràfics estatals o internacionals.
 • Elaborar estudis, emetre informes i formular suggeriments en l'àmbit de les seues funcions, destinats a les diferents Conselleries de la Generalitat, al Consell o al sector públic de la Generalitat, siga a iniciativa d'aquests òrgans o a iniciativa pròpia.
 • Realitzar els serveis cartogràfics de caràcter i interés general per a la Generalitat, a càrrec del seu propi pressupost o a càrrec dels pressupostos d'aquells departaments per als quals es realitzen.
 • Elaborar, amb caràcter previ i vinculant, un informe sobre la contractació o execució de treballs, productes o serveis geomàtics per part de qualsevol departament de la Generalitat.
 • Emetre, amb caràcter previ i vinculant, un informe sobre la publicació via Internet de qualsevol mena d'informació geogràfica per part de la Generalitat. La finalitat d'aquest informe és garantir que totes les dades geogràfiques de referència i els corresponents serveis d'informació geogràfica estiguen disponibles en la Infraestructura de dades espacials valenciana, a través de la seua geoportal.

 

En l'apartat de transparència trobaràs més informació institucional, administrativa i econòmica pressupostària.