T'interessa

Portales

Cobertura d'Ocupació del Sòl

Ocupació del Sòl

Cobertura d'Ocupació del Sòl de la Comunitat Valenciana (COScv)

Les bases de dades d'ocupació del sòl són una de les eines cartogràfiques fonamentals per a la gestió de qualsevol iniciativa, ja siga pública o privada, relacionada amb el territori. És per això, que ja des de principis de la dècada dels 90 del passat segle la Unió Europea va promoure el projecte CORINE Land Cover (actualment afavorit pel programa Copernicus), l’objectiu del qual era aconseguir una cobertura homogènia de l'ocupació del sòl de tota la UE. Uns anys després, a partir de 2005, va començar a desenvolupar-se a Espanya el projecte SIOSE, consistent en una base de dades de cobertures del sòl de major resolució promoguda per l'IGN.

No obstant això, totes dues bases de dades cartogràfiques presenten una sèrie de febleses que pretenen ser solucionades o, en defecte d'això, minimitzades en la Comunitat Valenciana mitjançant la generació d'una nova cobertura d'ocupació del sòl, la denominada COScv, que posseeix les següents característiques bàsiques:

  • Està basada en cartografies oficials pròpies de la Generalitat Valenciana, sempre que ha sigut possible o, en defecte d'això, en cartografies oficials d'altres Administracions.
  • S’obté de manera automàtica a partir de les fonts de dades emprades, de manera que es puga actualitzar de manera periòdica i amb un escàs consum de recursos.
  • L'explotació de la informació és senzilla, ja que s'ha definit un model de dades simple i, a més, a cada polígon li correspon una cobertura única, la qual cosa permetrà retallar la base de dades cartogràfica pels límits administratius, o qualsevol altre límit, sense que els valors temàtics dels polígons retallats queden distorsionats.
  • Té una alta precisió geomètrica, encara que tampoc excessiva, de manera que el volum d'informació resultant és manejable.
  • El mateix quant a la precisió semàntica. És detallada, però al mateix temps no perd la seua vocació generalista, sense aprofundir excessivament en classificacions sectorials.

Accés al Visor Cartogràfic GVA COScv

Accedir al Visor Cartogràfic de la GVA

Documentació

Accés al catàlog
Serveis WMS y WFS: https://terramapas.icv.gva.es/04_COSCV
Servei WMTS: https://terramapas.icv.gva.es/04_COSCV_3857/wmts

Descàrrega de la Base Cartogràfica COScv per àrea de retallada (gpkg)

Descàrrega de la Base Cartogràfica COScv de tota la Comunitat Valenciana (gpkg, 2.2GB)

Per a obtindre la cobertura definitiva de COSCV es pren com a font bàsica de dades la cartografia a escala 1:5.000 de la Generalitat Valenciana (CV05), realitzada per l'ICV des de 2005 i actualitzada de manera contínua des d’aleshores.

No obstant això, tant en les zones agrícoles com en les àrees forestals la resolució temàtica de la sèrie CV05 resulta insuficient, per la qual cosa la informació s'ha extret respectivament de la capa de recintes de SIGPAC i de la capa PATFOR Ecosistemes forestals complet (una de les capes que contempla el Pla d'Acció Territorial Forestal de la Generalitat Valenciana).

Quant a  les zones d'ocupació ferroviària, s'ha emprat la informació continguda en la base cartogràfica de RTCV (Xarxa de Transports en la Comunitat Valenciana), que també ha sigut utilitzada per a inferir els carrers fonamentalment en àrees periurbanes d'urbanització dispersa.

Com a resultat de la integració de totes aquestes fonts de dades cartogràfiques s'obté COScv, una cobertura completa per a tot el territori valencià generada de forma totalment automàtica i formada per polígons, entre els quals no existeixen buits ni solapaments, i cadascun dels quals té assignada una cobertura única. Aquesta cartografia s'actualitza quan canvien les fonts de dades de referència. Aquest procés es realitza almenys una vegada a l'any des de la generació inicial d'aquesta base cartogràfica en 2022.Model de dades
Aquesta base cartogràfica defineix per a cada unitat la següent informació:

  • CATEGORIA_VAL: Indica el grup d'elements al qual pertany el polígon (Edificacions, Carreteres i camins, Forestal, Cultius, etc.).
  • CLASE_VAL: Indica l'ocupació del sòl del polígon en qüestió (Agrupació d'edificis, Piscina, Cítrics, Bosc de coníferes, etc.).
  • SUPERCLASE_VAL: Determinats elements, a part de la seua CLASE intrínseca, pertanyen a una CLASE superior que es recollirà en aquest camp (poliesportiu, centre d'educació o docència, recinte hospitalari, càmping, etc.). D'aquesta manera, per exemple, una piscina situada en un càmping tindrà un valor de CLASE = Piscina i un valor de SUPERCLASE = Càmping.
  • SUP_M2: Superfície en metres quadrats del polígon.
  • SELLADO_VAL: Indica per a cada polígon si es tracta de sòl segellat o no.

 

Estadístiques de l'ocupació del sòl 
A partir d'aquesta base cartogràfica és possible obtindre les estadístiques d'ocupació del sòl del territori valencià, ja siga a nivell municipal, comarcal, provincial o de tota la Comunitat Valenciana. A més, pot fer-se un seguiment de l'evolució històrica d'aquesta ocupació mitjançant la comparació de les dades anuals.

Estadístiques 2023:

Nivell municipal

Nivell comarcal

Nivell provincial

Tota la CV

Estadístiques 2022:

Nivell municipal

Nivell comarcal

Nivell provincial

Tota la CV