T'interessa

Portales

Informació

Informació

Les línies límit municipals que tenen caràcter d'oficial i per tant, valor jurisdiccional són les que es troben inscrites en el Registre Central de Cartografia (RCC) de l'Institut Geogràfic Nacional (IGN).

La majoria d'aquestes línies límit estan definides per mitjà d'actes de delimitació alçades per l'Institut Geogràfic Nacional i aprovades pels municipis implicats a la fi del segle XIX o principis del XX. Aquestes actes de delimitació, en les quals es descriu de forma literal amb tot detall per on discorre el límit municipal, s'acompanyen d'una geometria de la línia, de manera que puga ser representada sobre un mapa. No obstant això, al llarg de les dècades transcorregudes fins a l'actualitat, aquestes geometries han experimentat diversos processos de còpia i digitalització que han donat lloc a serioses distorsions. Així, actualment els municipis es troben amb el problema que les úniques delimitacions municipals amb valor jurisdiccional presenten un nivell d'incertesa en la seua geometria que ronda els 40 metres com a mitjana, sent molt superior en alguns casos concrets.

Amb la finalitat d'evitar la inseguretat jurídica que es deriva d'aquest escenari, l'Institut Cartogràfic Valencià va començar en 2016 el projecte de Recuperació i millora geomètrica de les línies límit municipals de la Comunitat Valenciana, l'objectiu principal del qual consisteix a definir la geometria de les línies límit amb una precisió submètrica i inscriure-la en el RCC.

Els treballs tècnics consisteixen en:

  • Càlcul de coordenades aproximades de la ubicació de les fites, en funció dels documents inscrits en el RCC.
  • Determinació precisa de les coordenades per part de l'ICV sobre el terreny de les fites descrites en l'Acta de Delimitació que romanen sobre el terreny en l'actualitat.
  • Recuperació mitjançant ajustos topogràfics de la posició que ocupaven les fites en el moment de l'aprovació de l'Acta de Delimitació d'aquelles fites desaparegudes.
  • Assignació de coordenades a totes les fites, tant trobats com recuperats, així com, els punts auxiliars que poden formar part de la geometria de la línia límit. Tot això es realitza mitjançant metodologies topogràfiques i cartogràfiques amb les màximes garanties i precisió. D'aquesta manera, la definició geomètrica de la línia límit s'estableix amb una precisió de 10 cm, en el sistema de referència geodèsic ETRS89 i en la projecció cartogràfica projecció UTM, d'acord amb el Reial decret 1071/2007, de 27 de juliol, pel qual es regula el sistema geodèsic de referència oficial a Espanya.

En el procés de millores geomètriques, una vegada finalitzada l'execució dels treballs tècnics, es procedeix a la seua validació jurídica mitjançant publicació en el DOGV, en el cas de línies avalades jurídicament o a la signatura d'Actes Addicionals, en el cas de línies provisionals o parcialment provisionals.

Finalment, se sol·licita a l'IGN, l'actualització de la documentació en el RCC relativa a les línies afectades, informació cartogràfica i la incorporació de les resolucions d'aprovació de les millores geomètriques realitzades.