Geologia

Cartografia geològica de la Comunitat Valenciana (GeoCV350)

Donat l'alt grau de coneixement i experiència de l'Institut Geològic i Miner d'Espanya (IGME) en l'elaboració de cartografia geològica, l'Institut Cartogràfic Valencià (ICV) ha establit un Conveni de Col·laboració amb aquest organisme, per a dur a terme l'actualització de la cartografia geològica i geomorfològica en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i, la realització del Mapa Geològic a escala 1:350.000, que constitueix, en definitiva, la Base Cartogràfica Geològica de la Comunitat Valenciana (GeoCV350), com un producte digital de les capes d'informació dels diversos elements que integren el mapa.

Accés al Visor Cartogràfic GVA GeoCV350

Aquesta cartografia està composta per les següents capes d'informació geològica:

 • Dominis geològics: capa de polígons que conté les regions geològiques característiques En la Comunitat Valenciana es presenten els següents dominis de nord a sud: Serralada Ibèrica i la Serralada Bètica, que està composta al seu torn, pel domini Prebètic, Subbétic i el Complex Alpujàrride.
 • Estructures de plegament: capa de geometria lineal que conté la caracterització dels eixos de plecs tipificats en: anticlinals, anticlinals suposats, anticlinals tombats i sinclinals.
 • Contactes geològics i falles: capa de línies que conté la naturalesa dels contactes que limiten les unitats geològiques tipificant-los en: contactes normals o concordants, contactes discordants, contactes mecànics i els diversos tipus de falles que les afecten classificant-les en: falles, falles suposades (ocultes), falles inverses o encavalgaments i falles inverses suposades o encavalgaments suposats.
 • Unitats geològiques: capa de polígons que conté les unitats cronoestratigràfiques. Cada element de la base cartogràfica es caracteritza amb la següent informació geològica:
  • Domini geològic al qual pertany. 
  • Rang que permet establir les unitats que són formacions geològiques.
  • Tipus que permet discretitzar les unitats geològiques en unitats: litoestratigràfiques, litogenètiques litològiques, litotectòniques i d'alteració.
  • Descripció de la unitat que pot definir les característiques litològiques principals. Per exemple: argiles versicolors, guixos i gresos. Fàcies Keuper; calcàries bioconstruïdes, calcàries, margues i gresosdolomies, bretxes, carnioles i calcàries taulejades;…
  • Nom, si existeix, que serveix de referència principal per a identificar la formació geològica.
  • Edat geològica inferior, superior i representativa.
  • Superfície expressada en hectàrees.

 

Aquesta Base Cartogràfica i el Mapa geològic de la Comunitat Valenciana a escala 1:350.000 de l'any 2022 resultant, és una síntesi geològica unificada i homogènia des del punt de vista geològic, una versió cartogràfica actualitzada de tot el territori de la Comunitat Valenciana.

S'ha elaborat principalment a partir de cartografies del IGME d'aquest sector geogràfic a escala 1:400.000 incloent-hi tot el nou coneixement existent fins al moment. Aquesta informació de partida s'ha completat i corregit amb consultes puntuals a la cartografia geològica a escala 1.50.000 del IGME (2a Sèrie MAGNA), i el mapa continu GEODE.

Descàrrega del Mapa Geològic maquetat en format PDF

Descàrrega del Mapa Geològic maquetat en format PDF